1. Alma Mater. – Motina maitintoja.
 2. Amor ómnia vincit. – Meilė viską nugali.
 3. Cítius, áltius, fórtius! – Greičiau, aukščiau, stipriau!
 4. Cógito, ergo sum. – Mąstau, vadinasi egzistuoju.
 5. Condítio sine qua non. – Būtina sąlyga.
 6. Cum laude. – Su pagyrimu. Maxima cum laude.
 7. Currìculum vitae. – Gyvenimo aprašymas.
 8. De gústibus non est disputándum. – Dėl skonio nesiginčijama.
 9. De jure. – Juridiškai, teisiškai. De facto. – Faktiškai, iš tikrųjų.
 10. Sic transit gloria mundi. – Taip praeina pasaulio šlovė.
 11. Status quo. – Nepakitusi padėtis, būklė.
 12. Dívide et ímpera. – Skaldyk ir valdyk.
 13. Primum non nocére. – Pirmiausia nepakenkti.
 14. Annum novum, faustum, felícem! – Laimingų Naujųjų Metų!
 15. Dum spiro, spero. – Kol kvėpuoju, tol vilties nenustoju.
 16. Dura lex, sed lex. – Žiaurus įstatymas, bet vis dėlto įstatymas.
 17. Erráre humánum est. – Klysti yra žmogiška.
 18. Repetítio est mater studiórum. – Kartojimas mokslų motina.
 19. Feci, quod pótui, fáciant melióra poténtes. – Padariau, ką galėjau, kas gali tepadaro geriau.
 20. Festína lente! – Skubėk lėtai.
 21. Finis corónat opus. – Pabaiga apvainikuoja darbą.
 22. Homo sapiens. – Žmogus, kaip protinga būtybė.
 23. Terra incógnita. – Nežinoma žemė (neištirta sritis, nesuprantamas dalykas).
 24. Urbi et orbi. – Miestui ir pasauliui (Romos miestui ir pasauliui).
 25. Lapsus linguae. – Apsirikimas kalbant.
 26. Veni, vidi, vici. – Atėjau, pamačiau, nugalėjau.
 27. Veto. – Draudžiu.
 28. Scio, nihil scio. – Žinau, kad nieko nežinau.
 29. Sero veniéntibus ossa. – Vėluojantiems – kaulai.
 30. Qui quaerit, réperit. – Kas ieško, tas randa.
 31. Ignorántia non est arguméntum. – Nežinojimas nėra pasiteisinimas.
 32. Non prógredi est régredi. – Neiti priekin – lygu žengti atgal.
 33. Nosce te ipsum. – Pažink pats save.
 34. Nulla dies sine línea. – Nė vienos dienos be brūkšnelio (nė dienos be darbo).
 35. Mens sana in córpore sano. – Sveikame kūne, sveika siela.
 36. Omnia mea mecum porto. – Visa, ką turiu, nešuosi su savimi.
 37. O sancta simplícitas! – O šventasis naivumas!
 38. O témpora, o mores! – Kas per laikai, kas per papročiai!
 39. Otium post negotium. – Poilsis po darbo.
 40. Per áspera ad astra. – Per kančias į žvaigždes.
 41. Perpétuum móbile. – Amžinas variklis.
 42. Contra vim mortis non est medicamen in hortis. – Prieš mirties galybę nėra vaistų soduose.
 43. Omnium artium nobilíssima medicína est. – Visų menų kilmingiausia yra medicina.
 44. Quod bonum, felix, faustum fortunatúmque sit! – Telydi laimė!
 45. In córpore. – Visi susirinko, visi drauge.
 46. Incógnito. – Slapta.
 47. In vino véritas, in aqua sánitas. – Vyne teisybė, vandenyje sveikata.
 48. In vivo. – Gyvame organizme. In vitro. – Mėgintuvėlyje (eksperimentas laboratorijoje).
 49. Jus jurándum. – Priesaika.
 50. Meménto mori. – Atmink, kad mirsi
 51. Álea jacta est. -  Burtų kauliukas mestas. Galutinai nuspręsta, pasiryžta.
 52. Áliis inserviéndo consúmor.  – Nykstu tarnaudamas kitiems.
 53. Amántes améntes.  – Įsimylėjusieji – be galvos.
 54. Amícus verus rara est avis.  – Tikras draugas – retas paukštis.
 55. A posterióri. – Iš patirties.
 56. A prióri. – Iš anksto, nepatikrinus.
 57. Aqua et panis est vita canis. – Vanduo ir duona yra šuniškas gyvenimas.
 58. Áquila non captat muscas. – Erelis musių negaudo.
 59. Audiátur et áltera pars. – Tebūnie išklausoma ir antra pusė.
 60. Áurea mediócritas. – Aukso vidurys.
 61. Aut bene, aut nihil. – Arba gerai, arba nieko.
 62. Barba non facit philósophum. – Barzda filosofu nepadaro.
 63. Salus populi (aegróti) supréma lex esto. – Žmonių (ligonio) sveikata tebūnie aukščiausias įstatymas.
 64. Bonum inítium est dimídium facti. – Gera pradžia – pusė darbo.
 65. Calámitas nulla sola. – Nelaimė viena nevaikšto.
 66. Carpe diem. – Skink dieną, naudokis proga, negaišk laiko.
 67. Carum, quod rarum.- Brangu, kas reta.
 68. Idem per idem. – Tas pats per tą patį.
 69. Imo péctore. – Iš visos širdies.
 70. Lex non scripta. – Nerašytas įstatymas.
 71. Manus manum lavat. – Ranka ranką plauna.
 72. Mea culpa. – Mano kaltė.
 73. Nil novi sub sole. – Nieko nauja po saule.
 74. Nolens volens. – Noromis nenoromis.
 75. Nulla régula sine exceptióne. – Nėra taisyklės be išimties.
 76. Médice, cura te ipsum. – Gydytojau, pats pasigydyk.
 77. Post factum. – Po visa ko.
 78. Pótius sero quam nunquam. – Geriau vėliau, negu niekad.
 79. Quod erat demonstrándum. – Ką ir reikėjo įrodyti.
 80. Quod licet Iovi, non licet bovi. – Kas leidžiama Jupiteriui, neleidžiama jaučiui.
 81. Sapiénti sat! – Protingam užtenka, protingas supras.
 82. Sine me de me. – Be manęs apie mane.
 83. Si vis amári, ama. – Jei nori būti mylimas, mylėk.
 84. Natura sanat, medicus curat. – Gamta gydo, medikas rūpinasi.
 85. Summa summárum. – Sumų suma, galutinis susumavimas.
 86. Témpora mutántur nos et mutámur in illis. – Laikai keičiasi ir mes su jais keičiamės.
 87. Tértium non datur. – Trečio neduodama, trečio kelio nėra.
 88. Tot hómines, tot senténtiae. – Kiek žmonių, tiek nuomonių.
 89. Ad líbitum. – Pasirinktinai.
 90. Cave canem! – Saugokis šuns!
 91. Citáto loco (c.l.). – Cituotoje vietoje.
 92. Opus citatum (op. cit.) – Cituotas veikalas.
 93. Ibidem (ibid.). – Ten pat.
 94. Corvus corvo óculos non éruit. – Varnas varnui akių nekerta.
 95. Credo. – Aš tikiu (įsitikinimai, pažiūros).
 96. De mórtuis aut bene, aut nihil. – Apie mirusius arba gerai, arba nieko.
 97. Dixi et ánimam levávi. – Pasakiau ir sielą nuraminau.
 98. Ars longa, vita brevis. – Menas ilgaamžis, gyvenimas trumpas.
 99. Simília simílibus curántur. – Panašūs panašiais gydomi.
 100. Contra natúram. – Prieš prigimtį.